Informace o preventivním testování

8.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci. V pondělí 12.4.2021 proběhne ve skupinách určených pro prezenční výuku první testování. Testováni budou také žáci ve skupině IZS a děti rodičů vybraných profesí. Bližší informace najdete níže.

Průběh testování na ZŠ – přehled pokynů MŠMT

 

Je testování povinné?

Žák nemůže být nucen k účasti na testování.

Žákům, kteří se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že žák nebo jeho zákonný zástupce testování odmítne, nemůže se žák účastnit vzdělávání v prezenční formě, škola jeho nepřítomnost bude evidovat jako omluvenou. Nebude však žákovi poskytovat distanční vzdělávání podle zákona, zajistí mu přiměřenou formu podpory - individuální konzultace, zasílání týdenních plánů. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho přítomnosti – pokračuje pak podle rozvrhu testování s ostatními.

Kdy?

Každé pondělí a čtvrtek vždy před první vyučovací hodinou prezenční výuky.

 

Jak?

Testovat se žáci budou sami. U testování bude vždy přítomen někdo, kdo postup vysvětlí a pomůže. V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence zákonného zástupce za dodržení platných hygienických podmínek. Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

Instruktážní video na této adrese: www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Kdo se testovat nemusí?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Co když je test pozitivní?

V případě pozitivního výsledku v první den prezenční výuky je pozitivně testovaný umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem pověřené osoby vyčká příchodu zákonného zástupce. Zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu.

 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem.

 

Kam hlásit pozitivní výsledek testu?

Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Zákonný zástupce pozitivně testovaného žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Zákonný zástupce oznámí výsledek kontrolního testu škole.

 

Žák s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost.

 

 

Podrobné informace najdete na stránkách https://testovani.edu.cz