Provoz školy od 30.listopadu 2020

24.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 30.listopadu se otevírá škola téměř všem žákům. Na hygienická opatření a dodržování dalších režimových omezení jsme si zvykli již v průběhu září a části října. Proto pro nikoho z nás nebude překážkou na tato zodpovědně navázat při návratu zpět.

Informace k výuce od 30.112020

 • Výuka

Na 1.stupeň nastupují žáci 3., 4. a 5. ročníků.

Na 2. stupni ZŠ Český Brod, Tyršova 68 platí od 30. 11. 2020 prezenční výuka vždy pro jednu ze dvou skupin žáků 6.-8. ročníků. Druhá skupina se učí na dálku.

Pro 9. ročníky je určena výhradně prezenční výuka. Žáci 9.A, 9.B a 9.C budou docházet stále, neplatí pro ně žádné střídání!!

Výuka probíhá dle běžného rozvrhu jednotlivých tříd. Třídy 2.stupně se tak vystřídají po týdnech v prezenční výuce ve škole.

Platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy. Tělesná výchova bude nahrazena vycházkou. V hudební výchově se vyučující s žáky budou věnovat teorii, poslechu a hudební nauce.

 

                                                                 Přehled prezenční výuky pro 6.-8. ročník

 

                Ve škole

         Ve škole

Od 30. 11. 2020

Od 7.12. 2020

6. A

6. B

7. A

7. B

7. C

 

8. A

8. B

 

Všichni žáci budou vyučujícími informováni o formě a časové dotaci výuky na dálku prostřednictvím Microsoft Teams, jak jsou zvyklí. Distanční výuka bude probíhat ve větší míře asynchronně s důrazem na samostatnou práci.

Během výuky i o přestávkách platí povinnost nosit roušky a dodržovat hygienická opatření.  Pravidelné větrání tříd zajistí samotní učitelé. Organizace příchodu i pobytu ve škole jsou zohledněny tak, aby byla zachována homogenita a nedocházelo k mísení jednotlivých skupin.

Úprava příchodů do školy s ohledem na časové intervaly bude do konce týdne zveřejněna. 

Každý žák musí být vybaven dostatečným počtem roušek.

Nezapomeňte prosím, že distanční výuka je dle zákona č. 561/2004 Sb. povinná. Nadále platí systém omlouvání absencí jako při běžném chodu školy i v obou režimech docházky.

 

 • Stravování:
 • Stravování se vrací do původních jídelen: 
  • žáci 1.stupně, kteří byli přehlášeni do jídelny B. Smetany, budou opět chodit do výdejny Scolarest.
 • Přesný rozvrh odchodů na oběd bude zveřejněn, musíme se na provozu dohodnout se všemi řediteli škol.
 • Obědy žáků, kteří budou chodit do školy, budou všem přihlášeny:
  • kdo oběd nechce, musí si ho na konkrétní datum odhlásit.
 • Obědy žáků, kteří budou na distanční výuce, budou odhlášené.

Žáci na distanční výuce si obědy mohou přihlásit individuálně.

 

 • Školní družina:
 • Provoz ranní družiny není z důvodu zajištění homogenity skupin možný, ranní družina nebude.
 • Každá třída bude jedním oddělením školní družiny, mohou se výjimečně spojit žáci jednoho ročníku.
 • Provoz družiny končí v 16:30.

 

Pokyny pro odchod na obědy budou mít vychovatelky ŠD. Žáci 1.stupně, kteří docházejí na oběd individuálně, obdrží od třídních učitelek informaci o čase, kdy mohou docházet na oběd.

  

Všichni doufáme v bezproblémový návrat.

 

Mgr. Jitka Majerová