Zápis do 1.ročníků pro školní rok 2021/2022

16.3.2021

Vážení rodiče, pro podání elektronické přihlášky zvolte záložku vpravo na úvodní stránce- Zápis online, zde vstoupíte do aplikace. vstup do aplikace bude umožněn v pondělí 29.3.2021 v 8 hodin. Pozorně se seznamte s termínem, s průběhem zápisu,s postupem odesílání dokumentů v písemné podobě. Podrobnosti a kritéria k přijetí se dočtete níže.

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k epidemiologické situaci bude v letošním roce zápis do prvních tříd bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Termín podávání žádostí: od 6.4. do 16.4.2021.

Přihlašování do aplikace bude umožněno od 29.3.2021 od 8 hodin.

Zápis bude probíhat tímto způsobem:

  1. Na https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/2zscbrod/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4982 se vyplní přihláška(žádost), po vyplnění ji lze stáhnout k vytištění, doplnění, podpisu a připravit k odeslání.
  2. Doporučeně v písemné podobě poštou: Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 282 01 Český Brod, na obálku označení Přihláška 
  3. Elektronicky - email se zaručeným elektronickým podpisem na: info@2zscbrod.cz, do předmětu uvést Přihláška
  4. Datovou schránkou: 6uj3e3n 

Vedení školy musí obdržet v daném termínu všechny požadované dokumenty - žádost o přijetí, příp.žádost o odklad povinné školní docházky, kopii rodného listu, doporučení školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky. Žádá-li zákonný zástupce pro své dítě odklad školní docházky, uvede toto v žádosti, doporučení ŠPZ lze doložit dodatečně.

V případě zasílání dokumentů poštou je nutné vše opatřit podpisem zákonného zástupce. Zasláním emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou se dokumenty v příloze považují za podepsané, není nutno je ještě zasílat v písemné podobě poštou.    

Ve výjimečných případech bude možnost vyzvednutí žádosti a následné doručení osobně na základě telefonické domluvy.

V případě nesrovnalostí v žádosti budou zákonní zástupci kontaktováni vedením školy.

Kritéria pro přijetí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích, Zahradách a Štolmíři.
  2. Děti, jejichž sourozenec již do ZŠ Český Brod, Tyršova 68 dochází.
  3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy.

 

Z kapacitních důvodů můžeme následující školní rok otevřít dvě třídy prvňáčků. Rozhodující je počet žáků, kteří opouštějí školu v posledním ročníku. Ve školním roce 2020/2021 se jedná o 59 žáků devátých ročníků, to znamená pro školní rok 2021/2022 59 prvňáčků. Jestliže zřizovatel získá dotaci na zajištění rozšíření kapacit škol ve městě, bude možno dočasně navýšit kapacitu školy a první třídy by se mohly otevřít tři celkově pro 75-80 žáků.   

 

                                                                             Mgr. Jitka Majerová