Zápis do prvních tříd

27.1.2018

Zápis do prvních tříd 2. ZŠ Tyršova se koná v pátek 6. 4. od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu 7. 4. od 8:00 do 11:00 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ul. pod penzionem Anna (přední vchod). Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. Pokud je Vaše dítě v tomto termínu nemocné nebo mimo Český Brod, přijďte do 20. 4. do ředitelny v Tyršově ulici, provedeme zápis dodatečně. K zápisu přineste rodný list dítěte.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 školského zákona ředitel základní školy.

Ředitel Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, stanovil kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro případ, kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Přednostně budou přijímány:

  1. Děti s trvalým bydlištěm v Českém Brodě.
  2. Děti s trvalým bydlištěm v obci, která má s městem Český Brod uzavřenou „Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky“.
  3. Děti, které mají v naší škole sourozence.
  4. Děti, které měly v naší škole odklad.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí v den zápisu.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 3. 5. 2018 na webových stránkách školy a ve školních budovách